Search Result of "รุ่งรัตน์ เรืองสังข์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีการผลิตไฟฟ้าจากแกลบและกากอ้อย

ผู้เขียน:Imgรุ่งรัตน์ เรืองสังข์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)