Search Result of "รุ่งนภา เพ่งพิศ"

About 36 results
Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาศิลาวรรณนา จำนวน 60 ตัวอย่าง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรธรณี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99, 219, 301 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
12