Search Result of "รุ่งทิวา สินศิริ"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Embryonic stem cell, Animal cloning, Animal cell culture

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Somatic cell nuclear transfer (Reproductive cloning), Zebrafish, Molecular cloning, Anatomic pathology, Avain primordial germ cells

Resume

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume