Search Result of "รุกขกาลวิทยา"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:การสร้างอุณหภูมิ 230 ปีจากวงปีไม้สนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:ความเพิ่มพูนรายปีของไม้สักหลังการสืบต่อพันธุ์โดยการแตกหน่อและการปลูกด้วยเหง้าของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Img

Researcher

นาย ประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้, การใช้ประโยชน์ที่ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Dendrochronology, Growth and Yield Modelling, Forest Management

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวมิติป่าไม้ , การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ Forest Resource Management, Forest Resource Inventory

Resume

Img

Researcher

ดร. พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume