Search Result of "รุ"

About 413 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เตือนจิตร เพ็ชรรุณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, Tissue Culture

Resume

Img

Researcher

ดร. มานิดา ทองรุณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงทางเลือก การเผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Transport Planning

Resume

Img

Researcher

นาง ธีรดา รุจิกัณห

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทัศน์คอมพิวเตอร์

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การหาค่าคงตัวเฉพาะและปรับตั้งกล้องสเตอริโอ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (7)

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟด้วยกล้องวงจรปิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟและควันด้วยกล้องวงจรปิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวน สำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การแบ่งภาพด้วยกล้องสเตอริโออย่างอัตโนมัติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟ และควันด้วยกล้องวงจรปิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Microsoft Kinect (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAmornrat Khongma, ImgPanjawee Rakprayoon, ImgTaweetong Koanantakool, Imgแพทย์และพยาบาล

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม Direct Linear Transform (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเมืองมล เสนเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับภาพวิดีโอให้เสถียรสำหรับกล้องบนอากาศยานขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติภัต วิริยะประสาท, Imgนายสกล กงแก้ว

แหล่งทุน:สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...