Search Result of "รีไซเคิล"

About 142 results
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยกล่องฝึกรีไซเคิลเเนวตั้ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดนำ้เสียโรงงานรีไซเคิลพลาสติก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
12345678