Search Result of "รีโทรเกรเดชัน"

About 19 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:2547-การเกิดเจลาทิไนเซชัน รีโทรเกรเดชันและอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะ ของแป้งมันสำปะหลังในสภาวะที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ำตาลซูโครส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเกิดเจลาทิไนเซชัน รีโทรเกรเดชันและอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะ ของแป้งมันสำปะหลังในสภาวะที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ำตาลซูโครส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

Img

Researcher

ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sugars and Sweeteners for Product Development), เคมีของโปรตีนในอาหาร (Food Protein Chemistry), การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Product Development)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยใช้สารต้านรีโทรเกรเดชัน

ผู้เขียน:Imgเทวี คุ้มวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกิดเจลาทิไนเซชันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์

ผู้เขียน:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกิดรีโทรเกรเดชันของข้าวขาวและข้าวนึ่งที่มีปริมาณแอมิโลสสูงหุงสุกแช่เยือกแข็ง

ผู้เขียน:Imgน้ำฝน ศีตะจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตและการเกิดรีโทรเกรเดชันของข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว

ผู้เขียน:Imgนันทรัตน์ ณ นครพนม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process, Nano-emulsification using low-energy method

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume