Search Result of "รีเวอร์สโลจิสติกส์ มวลรวมหยาบรีไซเคิล คุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง"

About 4 results
Img

Researcher

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัสดุการทาง วิศวกรรมขนส่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เสถียรภาพ, การประยุกต์ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น , การประเมิณความเสี่ยง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมระบบขนส่ง, โลจิสติกด้านการขนส่ง

Resume