Search Result of "ราโรคพืช"

About 48 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของงจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อราโรคพืช (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ไคติโนไลติกเอนไซม์จากแบคทีเรียในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งราโรคพืช (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:นันทวุฒิ นิยมวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, Imgนันทวุฒิ นิยมวงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การแยกและศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อราโรคพืช (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของรามูลสัตว์ ราโรคพืช และราบนขอนไม้ผุ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

Img

Researcher

นาง พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mycorrhizaรร

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ผ่านโครงการ คปก)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของราดินและราโรคพืช

ผู้เขียน:Imgนิยม สุดเพราะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอุบล คือประโคน

กรรมการวิชารอง:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
123