Search Result of "ราเอนโดไฟต์"

About 22 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การค้นหายีนที่สร้างสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจันทร์แรม รูปขำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภูมิ มณีบุญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

Img

ที่มา:ทุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากใบพืชในป่าเต็งรัง จังหวัดตาก

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (2013)

ผลงาน:นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้

นักวิจัย: Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Doner:สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แซนธีนออกซิเดสจากสมุนไพรไทยกลุ่มบำรุงกำลังและอายุวัฒนะ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้

Img

Researcher

นางสาว จันทร์แรม รูปขำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยทางชีวภาพ, การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์, การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Resume

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume

Img

Researcher

นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

12