Search Result of "รายได้"

About 1901 results
Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญาแฝนในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหมโดยวิธี Full Factorial Design

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:รายได้จากผู้สมัครเข้ารับการอบรม

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ที่ 10

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์, Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์, Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนุกูล กรยืนยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์, Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์, Imgดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล, อาจารย์, Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฎิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักหอสมุด และงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล, Imgนางสาวสุภาภรณ์ บุตรดีวงษ์, Imgนางสาววันเพ็ญ ศรัจันทร์กุล, Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, Imgนางสาวกรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การควบคุมแบบฟีดแบคโดยอาศัยแบบจำลองสำหรับการลดแรงต้านจากการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ กระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการของเสียอันตรายสำหรับศูนย์จัดการของเสียอันตราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ กระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ตัวอย่างโครงการชุด

Img

ที่มา:รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 1 โครงการ.............

12345678910...