Search Result of "รายได้"

About 2007 results
Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2555

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์, Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจโครงกระดูกและประเมินสภาพดีเอ็นเอสุนัขโบราณบ้านเชียง: โครงการนำร่องการศึกษาซากกระดูกโบราณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำอุปกรณ์ทดสอบวัดพลังกล้ามเนื้อขาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดลองสร้างอุปกรณ์แสดงปริมาณการเผาผลาญพลังงานของการปั่นจักรยาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญาแฝนในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฎิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

12345678910...