Search Result of "รามเกียรติ์"

About 18 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรื่องรามเกียรติ์กับศิลปะการแสดงหนังใหญ่ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว เรื่อง รามเกียรติ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ผู้เขียน:Imgปิยธิดา ห่อประทุม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:จากเนรเทศนางสีดาถึงปล่อยม้าอุปการ: ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์กับรามายณะ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พระเมรุในภาพหนังใหญ่ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล

หัวเรื่อง:แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิจารณญาณ

ผู้เขียน:Imgสุมิตรา บุญประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พระเมรุในภาพหนังใหญ่ (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นางสาว พรรณทิภา ชื่นชาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีตะวันออก

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบภาษาที่สะท้อนภาพลักษณ์ของพระรามกับทศกัณฐ์จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 1

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ พรหมทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume