Search Result of "รามูลสัตว์"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของราดิน และรามูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของรามูลสัตว์ ราโรคพืช และราบนขอนไม้ผุ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิดและการแพร่กระจายของรามูลสัตว์ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประสิทธิภาพในการควบคุมราสาเหตุโรคพืช

ผู้เขียน:Imgมะโนรัตน์ สุดสงวน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรอุมา เพียซ้าย, Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา ราวิทยา, ราในน้ำและดิน รามูลสัตว์, ราสาเหตุโรคพืช ราทนร้อน, ราเอนโดไฟท์, ไมคอร์ไรซาของกล้วยไม้

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช

Resume