Search Result of "ราปนเปื้อน"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)515-518.

หัวเรื่อง:การสำรวจราปนเปื้อนในกระบวนการตัดแต่งเปลือกผลมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก

Img

งานวิจัย

ชนิดและแหล่งที่มาของราบนผลมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านขบวนการจัดการเปลือกเพื่อการส่งออก และแนวทางการจัดการ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacterial Taxonomy, Phylogenic Classification

Resume

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume