Search Result of "ราตรี วงศ์ปัญญา"

About 88 results
Img

Researcher

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lection ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิต ทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์โปรติเอส ของหนอนไหม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฟิโคลินในกุ้งกุลาดำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติ อ่ำพายัพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon

ผู้แต่ง:ImgPanjana Sengprasert, ImgDr.Ratree Wongpanya, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon

ผู้แต่ง:ImgSengprasert, P., ImgDr.Ratree Wongpanya, Associate Professor,

วารสาร:

Img

12345