Search Result of "ราคา"

About 676 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบและวิธีการสืบค้นราคาสินค้า (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช."

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่นตัวอย่างราคาประหยัด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปัญญา คงสวัสดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำราคาถูกจากมันสำปะหลัง (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...