Search Result of "ราก"

About 823 results
Img

ที่มา:วิศวกรรมปฐพีและฐานราก'52

หัวเรื่อง:แนวคิดในการออกแบบฐานรากอาคารสูงแบบฐานแผ่บนเสาเข็มในกทม.

Img

ที่มา:อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมดยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและทำการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยวิธีการวัดคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห (seismic Refraction Serveys)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในรากหญ้าแฝก (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgมล.สุชาดา ศรีเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแพรทอง เหลาภา, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในรากหญ้าแฝก (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อชั้นผิวทาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...