Search Result of "รัยเมอเรลลา อนาติเพสติเฟอร์"

About 7 results
Img

Researcher

นาย เอกชัย เย็นสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดผ่านทางไข่ฟักของเชื้อ Riemerella anatipestifer จากตัวอ่อนของไข่เป็ดตายโคมและลูกเป็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนวลอนงค์ สินวัต, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอกชัย เย็นสุข, อาจารย์, Imgนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, Imgนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง นวลอนงค์ สินวัต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

นาย รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Poultry Diseases

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์แพทย์, เชื้อไข้หวัดนก

Resume

Img

Researcher

นาย สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฺMicrobilogy, Food Safety, เทคนิคทางเเบคทีเรียในการวินิจฉัยโรคในสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Avian Pathology, Immunology, Diagnostic Pathology

Resume