Search Result of "รัตนาวรรณ มั่งคั่ง"

About 268 results
Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume

Img
Img

งานวิจัย

LCA Agri-food Asia (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบเสริมสร้างความเข้มแข็ง

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

The Sustainable Rice Platform in all priority countries (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

Img

งานวิจัย

Certification for small-scale aquaculture in Thailand (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:FAO

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...