Search Result of "รัตนาวดี นนท์ปฏิมากุล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ภาวะผู้นำ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับต้น : กรณีศึกษา บริษัท หนังสือพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgรัตนาวดี นนท์ปฏิมากุล

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection