Search Result of "รัตนะ เพ็ชรนคร"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการมอบหมายงานของยานพาหนะให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำที่สุด

ผู้เขียน:Imgรัตนะ เพ็ชรนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววาศินี วสุนธราสุข, Imgนางสาวสาธิตา มาลัยธรรม, Imgนางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ, Imgนางสาวอรทัย เชื้อน่วม, Imgนายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์, Imgนายธิติรัถย์ จิราธิติพร, Imgนายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์

แหล่งทุน:กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated Manufacturing

Resume