Search Result of "รัฐชา ชัยชนะ"

About 134 results
Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume

Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางชีววิทยาของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่มีต่อหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย (Pila spp.) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรวิภา ประเสริฐผล

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกุ้งเครฟิชต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชิณวัฒน์ วันจิตร

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดทีพื้นที่ชุมน้ำแหลมผักเบี้ย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Dr. Tim S. Wood, Imgนางสาวมธุรา นิ่มทิม

แหล่งทุน:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgมนูญ จิรกิตตยากร

ประธานกรรมการ:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนพดล การดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิชา เหลาคม

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgรัฐชา ชัยชนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา โดยใช้สาหร่ายไส้ไก่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgกัลญาณี ธรรมนารถสกุล

ประธานกรรมการ:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบทางชีวภาพของปลา Jade perch (Scortum barcoo) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.วันศุกร์ เสนาหาญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันศุกร์ เสนาหาญ

แหล่งทุน:บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัด มหาชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, ImgDr. Juan Cancino, ImgMar?a Cristina Orellana, ImgProf. Dr.Tim S. Wood

แหล่งทุน:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1234567