Search Result of "รังไข่"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติและชุมชน, Insect eco-physiology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างระดับเซลล์ของอวัยวะสร้างสารเซสควิเทอร์พีนอยด์และไอโคซานอยด์จากแม่เพรียงทรายและผลของสารสกัดเซสควิเทอร์พีนอยด์และไอโคซานอยด์ต่อการพัฒนารังไข่แม่กุ้งทะเล

ผู้เขียน:Imgอาทิตย์ ไกรสุวรรณ์โสภิต

ประธานกรรมการ:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

กรรมการวิชาเอก:ImgOrapom Mennpol

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะปลาหางนกยูงแปลงเพศด้วยสารสกัดใบมังคุด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีและการเพาะเลี้ยงรังไข่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาของดอกและพัฒนาการของรังไข่ส้มซัทซูมา (Citrus unshiu Marc.) ในสภาพธรรมชาติ สภาพช่วยถ่ายเรณู และสภาพไม่ได้รับการถ่ายเรณู

ผู้เขียน:Imgอรอุษา คำสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การชักนำการเกิดต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีแกมมาและการเพาะเลี้ยงรังไข่

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2009)

ผลงาน:การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีและการเพาะเลี้ยงรังไข่

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgอรกมล ฮังโยธา Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการจำกัดอาหารต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการของรังไข่และท่อนำไข่ และอัตราการตายในไก่ไข่

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of two feed restriction programs, in which the chickens were fed for 8 hours a day (8h-fed group) and fed for eighty-five percent of the amount consumed by full-fed chickens (85%-fed group), and of conventional free feeding program (ad libitum group) on growth, development of ovary and oviduct, and mortality rate in the layer were studied. The results showed that the two feed restriction programs caused a delay in growth and a deterioration in feed conversion rate. Body weight of the 8h-fed group was lower than that of the ad libitum group at 16w. (1271g VS 1384g, P<0.05) whereas that of the 85%-fed group was lower at both 16w. (1293g VS 1384g, P<0.05) and 20w (1479g VS 1550g, P<0.05). Changing a half each of the 8h-fed and 85%-fed groups to the full feeding, and a half of the adlibitum group to the 85% feeding resulted in no significant change in body weight in any but the 85%-fed group. The 85%-fed turned full-fed bird was heavier than the remained 85%-fed bird (1861g VS 1689g, P<0.05) with higher content of the abdominal fat (107g VS 39g, P<0.05). Development of the ovary and oviduct was generally depressed by the 85% feeding program, though the difference (P<0.05) was observed only at the age of 40w. The ovary weight, oviduct weight and oviduct length of the 85%-fed group were 13.0g, 22.3g, and 59.7cm. compared with 37.2g, 53.6g, and 104.0cm of the ad libitum group and 43.0g, 55.9g, and 101.3cm. of the 8h-fed group, respectively. The three groups showed a similar number of small (diameter<2mm.) and medium (diameter 2-8mm.) follicles (P>0.05). Only the number of large follicle (diameter>8mm.) was negatively affected by the 85% feeding program. At 40w, the average number of 1.7 units of large follicle observed in the 85%-fed group was lower (P<0.05) than 5.7 and 6.0 units found in the 8h-fed and ad libitum groups, respectively. The number was, however, increased to equality with those of the other two groups after being switched to the full feeding.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 3, Jul 92 - Sep 92, Page 263 - 271 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังตัดมดลูก และรังไข่

ผู้เขียน:Imgสุวรรณ ธีรธนาธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงรังไข่ที่ไม่ได้รับการผสมของข้าวโพด (Zea mays L.) เพื่อการผลิตสายพันธุ์แท้

ผู้เขียน:Imgสุวิมล แป้นแหลม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123