Search Result of "รังสีแกมมา"

About 411 results
Img

งานวิจัย

ระบบวัดรังสีแกมมาแบบส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ด้วยการฉายรังสีแกมมา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ทนแล้ง โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...