Search Result of "ระเบียงเศรษฐกิจ"

About 60 results
Img
Img

ที่มา:ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก

หัวเรื่อง:การเตรียมหลักสูตรเกษตรแบบมีสัญญาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgนายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก"

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123