Search Result of "ระยะเวลารอคอย"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

หัวเรื่อง:การจัดสรรทรัพยากรแบบกลุ่มคนงานเฉพาะ และ การใช้คนงานร่วมกัน ของงานก่อสร้างที่มีรูปแบบซ้ำๆกัน

Img

Researcher

ดร. สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารงานก่อสร้าง, Operation research, Lean Manufacturing, Pavement Management System, Engineering Economy

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermal-Fluid Engineering

Resume