Search Result of "ระยะเวลาการเก็บรักษา"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย (2019)

ผลงาน:ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

นักวิจัย: Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

123