Search Result of "ระยะสั้น"

About 123 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลระยะสั้นของการผูกหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติดต่อเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาตรีPrepoposal Research Fund คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน : การวิเคราะห์ในระยะสั้นระยะยาว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดินตามแผนงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุภารัตน์ ทองชุม

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
1234567