Search Result of "ระยะการเจริญเติบโต"

About 66 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ พีรภาคย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)

1234