Search Result of "ระบบโลจิสติกส์"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววาศินี วสุนธราสุข, Imgนางสาวสาธิตา มาลัยธรรม, Imgนางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ, Imgนางสาวอรทัย เชื้อน่วม, Imgนายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์, Imgนายธิติรัถย์ จิราธิติพร, Imgนายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์

แหล่งทุน:กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสาริณี อุ่ยตระกูล

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง: กรณีศึกษาสุกร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234