Search Result of "ระบบเตือนภัย"

About 70 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, Imgนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, Imgนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, Imgนายลูกา เนตรเนรมิตร, Imgนายศิริชัย แซ่หว่อง, Imgนายสัณห์ อุทยารัตน์, Imgนายอิทธิ สงวนดี, Imgนายเอกพล หิรัณยเอกภาพ

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล, Imgดร.สันติ ไทยยืนวงศ์, Imgนางสาวลักษมี ศรีเจริญ, Imgนางสาวศิริภรณ์ ฟ้าคำต้น, Imgนายดำรงค์ ปิ้งสุวรรณ, Imgนายธีรไนย์ นุ้ยมาก, Imgนายราเมศร์ สุขเจริญ, Imgนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, Imgนายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์, Imgนายสิริศาสตร์ ยังแสนภู, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:83 5 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 83 5 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: AsKOqK3rVbo
Updated: 2012-11-24T16:14:28.000Z
Duration: 898 seconds


1234