Search Result of "ระบบอัตโนมัติ"

About 47 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบระบบอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูชาติ ทัศนศ

แหล่งทุน:โครงการบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาปรับปรุงเครื่องคั้นน้ำมะนาวระบบอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ

Img

Researcher

ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

หุ่นยนต์เก็บผลส้ม (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
123