Search Result of "ระบบหุ่นยนต์"

About 5 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา ระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก เพื่อการศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Robotic, Control, AI, Computer System, Embedded System

Resume

Img

งานวิจัย

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (18)