Search Result of "ระบบสื่อสาร"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์สุกรที่ติดเชื้อ porcine circovirus type 2 ผ่านระบบสื่อสาร ERK MAPK (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจจับแนวจัดวางตัวของรถพ่วงที่รากโดยแทร็กเตอร์ด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

Img
Img
Img
Img
Img
1234