Search Result of "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร"

About 52 results
Img
Img

งานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสายสังคมศาสตร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานจัดสรรน้ำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgสายพิณ คล้อยตาม

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสายสังคมศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุภัคกมล ชินวงค์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผู้เขียน:ImgKingkaew RUKPRASART

ประธานกรรมการ:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ, การจัดทำและบริหารโครงการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร, มาตรฐานและเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2555 CSC Quality Award 2012 (2012)

ผลงาน:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ

นักวิจัย: Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgรัชนี ศุภพงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสนั่น ประจงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสินเชื่อ สำหรับบริษัทน้ำมัน คาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เขียน:Imgจักรพันธ์ คำจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgKrongthip CHOTIBUT

ประธานกรรมการ:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง

ผู้เขียน:Imgนิพนธ์ เทศวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานของ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgบัณฑิตย์ กองกูล

ประธานกรรมการ:Imgสมยศ มีเทศน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123