Search Result of "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยึดดิน (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับครูอาชีวศึกษา (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรไม้ไผ่: ศึกษากรณีป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง

ผู้เขียน:Imgนิปก ถนอมบุญ

ประธานกรรมการ:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพสินเชื่อ

ผู้เขียน:Imgสุจิรา ศรีชลเพ็ชร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้านการชำระเงิน

ผู้เขียน:Imgธำรงค์ศักดิ์ ชัยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง กิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , สถิติธุรกิจ , วิจัยธุรกิจ , การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การจัดการข้อมูล / การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

Resume

12