Search Result of "ระบบสารสนเทศทางการบัญชี"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานราชการ

ผู้เขียน:Imgธนพร ชูจิตต์ประชิต

ประธานกรรมการ:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว จารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีบริหาร , บัญชีการเงิน, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การตรวจสอบและการควบุคมภายใน

Resume

Img

Researcher

นาง วิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีบริหาร, ต้นทุน,

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, ตรวจสอบภายใน, บัญชีภาครัฐ, Business Data Analytics, Big Data

Resume