Search Result of "ระบบสมองกลฝังตัว"

About 37 results
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง)

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, Imgนาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, Imgอิทธิเดช มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ ประเภท RFID & Wireless Sensor Network จากการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทยครั้งที่ 1 (Thailand Embedded Product Award 2009 : TEPA2009) (2009)

ผลงาน:ระบบจำลองการรบระยะประชิดโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย

นักวิจัย: Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวครั้งที่ 1 (Embedded Systems on New Industrial Design Camp and Contest 2007) (2007)

ผลงาน:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

นักวิจัย: Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgวรุธ ทองน้ำเพ็ญ Imgไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล Imgวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียร

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, Imgดร.อรรจนา ด้วงแพง, Imgนายณัฐพงษ์ บุตรธนู, Imgอ.ปองพล แสนสอน

แหล่งทุน:โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (19)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริงสำหรับวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 (รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (2012)

ผลงาน:ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริงสำหรับวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด

นักวิจัย: Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายอนล ไพศาล

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิเคราะห์ภาพวิีดีโอเวลาจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (2017)

ผลงาน:โครงการ ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะสำหรับนักเรียน

นักวิจัย: Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และโนโลยีแห่งชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตรสมบูรณ์ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img
12