Search Result of "ระบบลู่วิ่ง"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ระบบลู่วิ่งและอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบลู่วิ่งและอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume