Search Result of "ระบบฟัซซี่ลอจิก"

About 5 results
Img

งานวิจัย

ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความชมเชยประจำงานประชุมวิชาการ ME-NETT2016 (2016)

ผลงาน:ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น

นักวิจัย: Imgชัยภิวัฒน์ ชนะคช Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Img

งานวิจัย

ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume