Search Result of "ระบบปรับอากาศ"

About 53 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น 2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์กร สมาคม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

Img

งานวิจัย

โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ของ บ. MSIG (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างชุดทดลองชนิดกงล้อลดความชื้นสำหรับระบบปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kaka?

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอำนาจ ชะเวรัมย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความชมเชยประจำงานประชุมวิชาการ ME-NETT2016 (2016)

ผลงาน:ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น

นักวิจัย: Imgชัยภิวัฒน์ ชนะคช Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการใช้พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

ผู้เขียน:Imgปริญญา พ่วงไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123