Search Result of "ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ อิเล็กทรอนิกส์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย อัควรรณ์ แสงวิภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume