Search Result of "ระบบบันทึก"

About 31 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรรณี หอมทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบันทึกและแสดงค่ากรด-ด่างของน้ำผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย Raspberry Pi และ Arduino (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, Imgนายวีรชาติ อักษรศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร ประจำปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธเนส สุขสมพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์หลายช่องชนิดพกพาดยใช้แผ่นวงจรเอสดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013

หัวเรื่อง:ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

Img

ที่มา:วารสารเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติสำหรับระบบบันทึกเวลา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลไร้สายที่ทำงานด้วยโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 ที่ดัดแปลงสำหรับเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย

ผู้เขียน:Imgปณิธิ จันทร์รอด

ประธานกรรมการ:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับบ่อเลี่ยงสัตว์น้ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 (วทน.11)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด

Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12