Search Result of "ระบบน้ำหมุนเวียน"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเล้ียงปลานิลร่วมกับการปลูกผักสวนครัวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img

งานวิจัย

พัฒนาตู้อนุบาลสัตว์น้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียนโดยการบำบัดน้ำทางชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgกิ่งเทียน เรืองตนนอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของคลอรีนต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในระบบน้ำหมุนเวียน

ผู้เขียน:Imgชิตชาติ ชิตมน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ จันทร์รัชชกูล

กรรมการวิชารอง:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำและการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในการเลี้ยง ปลาดุกลูกผสมในระบบน้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด

ผู้เขียน:Imgจันทร์สว่าง งามผ่องใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ชุมพล ศรีทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสะสมและการแพร่กระจายเกลือในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน

ผู้เขียน:Imgวิมลสิริ อึ้งอร่ามถาวร

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM ในการเลี้ยงปลาดุกผสม ในระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด

ผู้เขียน:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, Imgจันทร์สว่าง งามผ่องใส, ImgSubun Sathianchit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiment was done to evaluate the efficiency of mixed microorganisms, EM, which is being used widely for agriculture and aquaculture in Thailand, in semi-closed recirculated culture system of hybrid catfish, in concrete ponds. Results of the experiment showed non-significant difference (P>0.05) of the average values and trends of key water quality parameters (pH, dissolved oxygen, carbondioxide, BOD5, ammonia, nitrite, nitrate, soluble orthophosphate, sulfide, total suspended solid, and chlorophyll a). The use of EM also had no effect no survival rate, growth rate and total production of hybrid catfish.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 195 - 202 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นาย วีรกิจ จรเกตุ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus)

Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, พันธุศาสตร์ปริมาณ, พันธุศาสตร์โมเลกุล, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume

Img

Researcher

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

Resume