Search Result of "ระบบนิเวศเกษตร"

About 386 results
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพของราสพ์เบอรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ผลงานวิจัยระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี2550

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาระบบนิเวศเกษตรปาล์มนำมัน พืชทดแทนพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

Img

ที่มา:ผลงานวิจัยระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรา ในปี 2550

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาระบบนิเวศเกษตรปาล์มน้ำมัน พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...