Search Result of "ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การขยายตัวของเมือง"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัีดนนทบุรี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมือง, สถาปัตยกรรม, การวางผังด้วยระบบนิเวศเขตเมือง, การวางผังและการวางผังสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Resume