Search Result of "ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ศึกษาอำเภอบางม่วง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัีดนนทบุรี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

หัวเรื่อง:โครงการการป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ศึกษาอำเภอบางม่วง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา

Img

ที่มา:ทุนพัฒนาจังหวัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมทางเลียบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมือง, สถาปัตยกรรม, การวางผังด้วยระบบนิเวศเขตเมือง, การวางผังและการวางผังสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Resume