Search Result of "ระบบนิเวศป่าไม้"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgนายเจษฎา วงค์พรหม, Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา ตาละลักษมณ์, Imgนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, Imgพ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์, Imgอ.วรวิวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์

แหล่งทุน:The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง อรนุช นิลเขต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศป่าไม้และพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ; สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาควาเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ปีงบประมาณ 2551

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศป่าไม้ และพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเชฏฐ์ สาทรกิจ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, Imgนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, Imgนางสาวสิรินภา ช่วงโอภาส, อาจารย์, Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

ที่มา:The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

12