Search Result of "ระบบทำความเย็น"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาจุดเหมาะสมที่สุดสำหรับการประหยัดพลังงาน โดยจำลองแบบการทำงานของระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องแยกไขมันและน้ำมันสำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยการเสริมระบบทำความเย็น

ผู้เขียน:Imgณัฐฐิกา มาสังข์

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหลอดแคพิลลารีในระบบทำความเย็นโดยวิธีแบ่งเป็นช่วงความยาวย่อย

123