Search Result of "ระบบถามตอบ"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบชั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชรี วราศรัย, Imgนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลความรู้และระบบถาม-ตอบขั้นสูง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลความรู้และระบบถาม-ตอบขั้นสูง

Img

Researcher

นางสาว พัชรี วราศรัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศึกษาวิเคราะห์และสร้างฐานความรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในระบบภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

Resume

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บท่าความรู้และระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

Img

ที่มา:ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บท่าความรู้และระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

Img
12